Αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα βαρύτητος

Το αυτοκαθαριζόµενο φίλτρο βαρύτητος χρησιµοποιείται για την αποµάκρυνση των αδιάλυτων στερεών ουσιών. Το µέσο φίλτρανσης είναι µονοκρυσταλική άµµος ή άµµος και άνθρακας.

Η αρχή λειτουργίας (αντίστροφη πλύση) βασίζεται στο φαινόµενο του σιφωνισµού. Το φράξιµο της κλίνης άµµου προκαλεί σιφωνισµό και ξεκινάει αυτόµατα η  αντίστροφη πλύση. Με την αντίστροφη πλύση επιτυγχάνεται ο αυτο-καθαρισµός του φίλτρου χωρίς την χρήση µηχανικών µέσων.

Το φίλτρο αποτελείται: από µία κυλινδρική δεξαµενή χωρισµένη σε τρία διαµερίσµατα (το διαµέρισµα του νερού της αντίστροφης πλύσης – το διαµέρισµα της φίλτρανσης – το διαµέρισµα του φιλτραρισµένου νερού), από το δοχείο τροφοδοσίας και τις σωληνώσεις.

Πλεονεκτήµατα

∆εν απαιτούνται:

 • Προσωπικό (Το φίλτρο λειτουργεί αυτόµατα , δεν χρειάζεται καµία επιτήρηση και κανένα χειρισµό)
 • Ηλεκτρική ενέργεια
 • Αντλίες αντίστροφης πλύσης
 • Αεροσυµπιεστές
 • Ανταλλακτικά (∆εν υπάρχουν µηχανικά ή ηλεκτρικά εξαρτήµατα, για να συντηρηθούν ή να αντικατασταθούν)
 • ∆εν απαιτείται προσθήκη άµµου (λόγω του ύψους του αγωγού πάνω από την κλίνη δεν έχουµε απώλεια άµµου)
 • Επίβλεψη καλής λειτουργίας (δεν υπάρχει η δυνατότητα λανθασµένης λειτουργίας καθώς δεν υπάρχει ούτε µία βάνα για ρύθµιση)

Εφαρµογές

 • ∆ιύλιση πόσιµου νερού: Στην επεξεργασία καθαρισµού του πόσιµου ή για βιοµηχανική χρήση νερού.
 • Τριτοβάθµια επεξεργασία δευτερογενώς επεξεργασµένων λυµάτων: Αποµάκρυνση των αιωρουµένων στερεών και εποµένως του φωσφόρου και του BOD που εµπεριέχεται σ’αυτά.
 • Φίλτρανση   νερού από   γεωτρήσεις.
 • Χηµική  βιοµηχανία – Θερµοηλεκτρικούς  σταθµούς: Στην επεξεργασία του νερού ψύξης κλειστού κυκλώµατος.

Gallery